6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

BURSA VETERİNER HEKİMLER ODASI (bundan sonra “BURSAVHO” olarak anılacaktır) tarafından https://bursavho.org  (bundan sonra BURSAVHO web sitesi olarak anılacaktır) web sitesinde yer alan işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni“ veri sorumlusu olarak Aydınlatma Yükümlülüğümüz doğrultusunda web sitesine giriş yapan sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla, tarafımızca elde edilen kişisel verilerinizi hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığımızı, elde edilen verilerinizi nasıl işlediğimizi, veri güvenliğinizi hangi yöntemlerle sağladığımızı siz değerli ziyaretçilerimizin ve üyerelirimizin dikkatine sunmak adına hazırlanmıştır. BURSAVHO, KVKK ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde” güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ
  KVKK’ ya göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, belli bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, kimlik numarası, e-mail adresi, ikametgah/teslimat adresi, telefon numarası, gibi bilgiler olup, kişiyi belirlenebilir kılabilme özelliklerine haiz olabilmeleri nedeniyle yasal mevzuatlarımızda kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACI
  Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. BURSAVHO tarafından kişisel/özel nitelikteki verileriniz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde” belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğümüz sebebi ile yasalarda belirtilen süre kadar tarafımızca işlenmektedir.Kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi,sosyal medya mecraları,mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

  Başlıca Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız;

  Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerinin planlanması veya icra edilmesi,
  Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya icrası,
  Müşteri taleplerinin veyahut şikâyetlerinin takibi,
  İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi
  Sosyal Sorumluluk Aktiviteleri yürütülmesi
  Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
  Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  Promosyon, özel teklif, indirim ve kampanya gibi pazarlama faaliyetlerinin planlama ve icrası, BURSAVHO web sitesine erişim sağlandığında sitede ilgili sekmede yer alan butonlarda yer alan iletişim butonuna tıklandığında sayfaya gelecek olan “Bir Mesaj Yazın ” bölümüne siz değerli ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz veya üyelerimizin bizlerle iletişime geçebilmek için ilgili boş kutucuklara ad, soyad, cep telefon numaranızı ve e-posta adresinizi doldurup özgür iradeniz ile Mesajı Gönder butonuna tıklayarak, mesajınızı bizlerle paylaşmanız durumunda yada online rezervasyon işlemleri sırasında ad, soyad, cep telefon numaranızı ve e-posta adresinizi girdiğiniz takdirde, adınız, soyadınız, telefon numaranız ve ayrıca e-posta adresinizin (kişisel verilerinizin) işlenmesi hususunda açık rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, sizlerle iletişim kurma, sizleri reklam ve kampanyalardan haberdar etme amaçları ile sınırlı olarak, kanun ve ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak ve belirtilen amaçlarla bağlantılı olacak süre kadar işlenmekte ve amacın ortadan kalkması ile yok edilmektedir. 
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER
  BURSAVHO, kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
  d) İşlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  e) İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.
 4. VERİ GÜVENLİĞİ
  BURSAVHO, elde ettiği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemleri ve denetim mekanizmalarını oluşturacağını, verilerin hukuka aykırı işlenmesini önleyeceğini, verilere hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, verilerin muhafazasını sağlayacağını ve bu doğrultuda her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını, kendi bünyesi içerisinde ve verilerin başka bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli denetimleri yapacağını ve yaptıracağını ayrıca her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  BURSAVHO, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi veya elde edilmesi halinde en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bilgi verecektir.
 5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASIYURTİÇİNDE VERİ AKTARILMASI
  BURSAVHO, elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtiçinde bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilmektedir.
  Açık rızası olmaksızın ilgili kişinin kişisel verilerinin 3. gerçek veya tüzel kişiye aktarılması aşağıda belirtilen hallerde mevcut olup, kanuna uygun bir şekilde ve amaçla bağlantılı olarak yetkili kılınan kişilere aktarılabilir.
  a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,YURTDIŞINA VERİ AKTARILMASI
  BURSAVHO, elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtdışında bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilmektedir.
  Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için yukarıda belirtilmiş olan yurtiçindeki aktarım şartları ile kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
  a) Yeterli korumanın bulunması,
  b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla BURSAVHO, kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın yurt dışına aktarılabilir. 
 6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARIKişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanması amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla BURSAVHO’ ya başvurma hakkına sahip olup, KVKK’nun 11. maddesi doğrultusunda ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar aşağıda bilginize sunulmaktadır;
  a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 
 7. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU
  Kişisel verisi işlenen ilgili kişi, BURSAVHO tarafından işlenen veya işlendiği öğrenilen kişisel verileri hakkında haklarının kullanılmasına dair talepte bulunması halinde, hakkın kullanımı ile bağlantılı en uygun zaman dilimi içerisinde veri sorumlusu sıfatıyla BURSAVHO’ya başvurma yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir.İlgili Kişi, yapmış olduğu başvuruların, yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup/noter kanalı ile veya e-mail yoluyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Talebi” konu açıklaması ile BURSAVHO’ya iletme yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir. Yukarıda ilgili kişinin hakları başlıklı 6. maddede belirtilen hakların kullanılabilmesi adına, 10.03.2018 tarihinde 30356 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca BURSAVHO’ya yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda bilginize sunulmaktadır;
  a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  e) Talep konusu.
  Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler ile talep edilen hakka yönelik açıklamalar içeren talep dilekçesi BURSAVHO’ın adresi olan Zübeyde Hanım Cad. Çekirge Meydanı ,No:1 Osmangazi/BURSA adresine tebligat olarak gönderilebileceği gibi  https://bursavho.org/  mail adresine de ileti olarak gönderilebilecektir. BURSAVHO, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda ilgili kişiden ücret alınmayacaktır.
  BURSAVHO, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişi tarafından kendisine yöneltilen hakkın kullanılmasına ilişkin talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusu talebin gereğini yerine getirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde 30 (otuz) gün başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Başvurunun BURSAVHO’ nın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir. 
 8. GÜNCELLEME PERİYODU
  BURSAVHO’nın ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararları doğrultusunda işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde” her zaman değişiklik yapabilecektir.